JUDr. Mária Dideková

JUDr. Mária Dideková

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

V spoločnosti Beňo & partners, advokátska kancelária, s.r.o. pôsobí od roku 2015.
Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2003. Rigoróznu skúšku absolvovala v roku 2004.

V rokoch 2014 až 2015 pôsobila ako vedúca právneho oddelenia na Mestskom úrade Poprad, kde mala na starosti všeobecnú právnu agendu s dôrazom na pracovné právo a správne právo.

V rokoch 2005-2012 pôsobila na Najvyššom súde Slovenskej republiky v rámci agendy správneho kolégia, ktorého činnosť bola zameraná na preskúmavanie rozhodnutí orgánov verejnej správy.

V rokoch 2003 až 2004 pôsobila ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Poprad a neskôr Okresnom súde Bratislava 1 v oblasti občiansko-právnej agendy.

Právne služby poskytuje aj v anglickom, talianskom a nemeckom jazyku.