Informácie

Informácie

V prevažnej miere poskytujeme poradenstvo a právne zastúpenie
v odvetví občianskeho a obchodného práva. Okrem týchto hlavných
odvetví sa venujeme aj trestnému právu a správnemu právu.

KONTAKTUJTE NÁS

Informácie

V prevažnej miere poskytujeme poradenstvo a právne zastúpenie v odvetví občianskeho a obchodného práva. Okrem týchto hlavných odvetví sa venujeme aj trestnému právu a správnemu právu.

Najväčšie skúsenosti máme a najlepšie výsledky dosahujeme v oblasti sporového a nesporového obchodného a občianskeho práva, sporového poistného práva, sporového uplatňovania nárokov na náhradu škody, sporového spotrebiteľského práva, konkurzného a reštrukturalizačného práva, pozemkového práva, exekučného práva, sporového uplatňovania práva na ochranu osobnosti, zmenkového práva a preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej moci.

Rutinnou činnosťou je riešenie osobných a rodinných záležitostí v oblasti rodinného práva, manželského spoluvlastníctva, dedičského práva a oddlženia.

Okrem advokátskej činnosti vykonávame aj činnosť správcu konkurznej podstaty a poradenstvo v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

Občianské právo

Sporová agenda:

žaloby o ochranu osobnosti, o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, o rozvod manželstva, o určenie výživného a styku s maloletým dieťaťom, o schválenie právneho úkonu súdom, o neplatnosť právnych úkonov, o ochranu spotrebiteľa, o určenie vlastníckeho a iného vecného práva, o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o ochranu pred nezákonnou dražbou, o uplatnenie zodpovednosti za škodu, o uplatnenie zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie, o ochranu dedičského práva, o uplatnenie práv z kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy (vrátane práva na vrátenie daru), zmluvy o dielo, poistnej zmluvy, zmluvy o pôžičke, nájomnej zmluvy a iných občianskoprávnych nárokov. V rámci sporového zastupovania poskytujeme aj predsporovú právnu analýzu s ohľadom na predpoklad úspešnosti účastníka v spore.

Nesporová agenda:

príprava a vyhotovovanie zmlúv (prevody nehnuteľností, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy a iné občianskoprávne zmluvy), záložných práv, vecných bremien, vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Rodinné právo:

návrhy na rozvod manželstva, o určenie výživného a styku s maloletým dieťaťom, o schválenie právneho úkonu súdom, osvojenie a iná právna pomoc v oblasti rodinného práva.

Pracovné právo:

ochrana nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru, príprava a vyhotovovanie pracovnoprávnych zmlúv.

Obchodné právo

Korporačné právo:

zakladanie, zrušovanie obchodných spoločností, prevody obchodných podielov a iné zmeny v údajoch obchodného registra.

Sporová agenda:

žaloby o ochranu práv majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti a družstve, žaloby o ochranu práv z obchodnoprávnych zmlúv, žaloby o ochranu patentových, autorských a iných práv duševného vlastníctva, uplatňovanie zmenkových práv.

Trestné právo

Obhajoba vo všetkých fázach trestného procesu – prípravné konanie, konanie pred súdmi, konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu.

Správne právo

 

Žaloby proti rozhodnutiam správnych orgánov, najmä voči Slovenskej obchodnej inšpekcii v konaniach o porušovanie práv spotrebiteľa, Národnému inšpektorátu práce, stavebným úradom, Sociálnej poisťovni, Daňovým úradom a orgánom Policajného zboru.

Poradenstvo a právne zastúpenie

Konkurz reštrukturalizácie a oddlženie:

Komplexné právne poradenstvo ohľadom konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb, najmä právne vyhodnotenie vstupných hospodárskych údajov, návrh na vyhlásenie konkurzu, vypracovanie reštrukturalizačného posudku, návrh na povolenie reštrukturalizácie, návrh na oddlženie fyzickej osoby, právne zastúpenie v incidenčných a odporovacích sporoch a iné.