Úvodná strana

Právne poradenstvo

Najväčšie skúsenosti máme a najlepšie výsledky dosahujeme v oblasti sporového
a nesporového obchodného a občianskeho práva, sporového poistného práva,
sporového uplatňovania nárokov na náhradu škody, sporového spotrebiteľského práva,
konkurzného a reštrukturalizačného práva, pozemkového práva, exekučného práva,
sporového uplatňovania práva na ochranu osobnosti, zmenkového práva
a preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej moci.

PREČÍTAJTE SI O NÁS

Advokátska kancelária

Korene pôsobenia advokátskej kancelárie siahajú až do roku 1977, kedy získal advokátske oprávnenie na výkon advokácie jej zakladateľ JUDr. Stanislav Beňo (1949 – 2013). Advokát JUDr. Stanislav Beňo absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 1973, kde rovnako v roku 1978 absolvoval rigoróznu skúšku. Po absolvovaní advokátskej skúšky pracoval od roku 1977 do roku 1990 v Advokátskej poradni Poprad.

Po páde bývalého režimu začal od 1. júla. 1990 pôsobiť JUDr. Stanislav Beňo ako samostatný advokát podľa nového zákona SNR č. 132/1990 Zb., o advokácii s účinnosťou od 1. júla 1990. JUDr. Stanislav Beňo bol v roku 2007 zvolený za sudcu Disciplinárneho súdu Súdnou radou Slovenskej republiky. Od roku 2010 kancelária vykonáva advokáciu vo forme právnickej osoby, kedy jej zakladajúcimi členmi boli advokát JUDr. Stanislav Beňo a jeho syn advokát JUDr. Jozef Beňo, PhD. V súčasnosti v rámci zoskupenia Beňo & partners pracuje deväť právnikov.

POZRITE SI ČO ROBÍME

Právne poradenstvo

Občianské právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých jeho oblastiach ako sporovej, tak nesporovej agendy. Poskytujeme poradenstvo v oblasti ako sú majetkové práva, rodinné právo, dedičské právo, záväzkové právo a tiež spotrebiteľské právo.

Obchodné právo

Naša kancelária uskutočňuje zápisy zmien v obchodných spoločnostiach podľa pokynov a požiadaviek klientov. Vytvárame zmluvy v rámci obchodno-záväzkových vzťahov podľa požiadaviek klienta.

Trestné právo

V oblasti trestného práva zastupujeme klientov v konaní pred súdmi, zabezpečujeme ochranu ich práv v trestnom konaní ako v predsúdnom štádiu, tak v štádiu konania pred súdom.

Správne právo

V tejto oblasti prevažnú časť agendy predstavuje podávanie žalôb na preskúmavanie rozhodnutí orgánov verejnej moci a zastupovanie klientov v týchto konaniach.

Adresa

Beňo & Partners s.r.o.
Námestie svätého Egídia 40/93
058 01 Poprad

IČO: 44250029
DIČ: 2022789472
IČ-DPH: SK 2022789472

Kontakt

Tel.: +421 (0)52 / 77 233 67
Fax: +421 (0)52 / 77 233 67
Email: office@advokacia.eu

Číslo účtu: 262 621 43 33/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2621 4333