JUDr. Jozef Beňo, PhD.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

ADVOKÁT

Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2002. Rigoróznu skúšku absolvoval v roku 2003 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dizertačnú skúšku absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2008.

Ako správca konkurznej podstaty pôsobí od r. 2006. Od roku 2002 je odborným asistentom na Právnickej fakulte Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici so špecializáciou na medzinárodné právo verejné a súkromné. Od roku 2003 pôsobí ako člen poradnej komisie predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva. Od roku 2010 je členom Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory. V rokoch 2010 až 2014 zastupoval občanov mesta Poprad ako poslanec mestského zastupiteľstva. Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku.